2-3 października 2010 - uroczystości 30-lecia zboru

Gdyby Pan nie był z nami... cytat z Psalmu 124. był myślą przewodnią uroczystości 30-lecia naszego zboru.

Z tej okazji do Grodziska przybyło wielu gości. Byli wśród nich: prezbiter naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Tadeusz Tołwiński, prezbiter naczelny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych Andrzej Bajeński, pierwszy pastor naszego zboru Erwin Karzełek, pastor Kazimierz Barczuk i inni, przybyli zarówno z okolicy, jak i z zagranicy. Wierzymy, że był też gość najważniejszy; albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18:20)

Historia naszego zboru nie była jedynie pasmem sukcesów. Bóg błogosławił, strzegł, prowadził ale również doświadczał, karcił i wystawiał na próby. Początek zboru to stacja misyjna jednego ze zborów w Warszawie. Był rok 1978 i spotkania odbywały się w domu br. Erwina Karzełka. Dwa lata później, stacja została zamieniona na samodzielny zbór; i 26.12.1980 odbyło się pierwsze nabożeństwo nowopowstałego zboru w wynajętej i wyremontowanej kaplicy w Żyrardowie, a br. Erwin Karzełek został wyznaczony na pastora.

pastor Erwin Karzełek

Niestety w roku 1986 trzeba było opuścić wynajmowany budynek i zbór znów trafił do domu rodziny Karzełków. Po ich wyjeździe do Niemiec, Kościół odkupił od nich budynek, który stał się już oficjalną siedzibą zboru. Nowym pastorem został br. Tadeusz Weremiewicz, który do dziś sprawuje tę służbę.

pastor Tadeusz Weremiewicz

W roku 2000 podjęliśmy decyzję o przeniesieniu pracy Zboru z Żyrardowa do Grodziska Mazowieckiego. W Żyrardowie było już wtedy kilka zborów chrześcijańskich, natomiast Grodzisk był na mapie białą plamą. W 2001 roku sprzedany został budynek zborowy w Żyrardowie i zakupiony w Grodzisku. Po wykonaniu wielu prac wykończeniowych i adaptacyjnych, 15 września 2002, odbyło się pierwsze uroczyste nabożeństwo w nowej - obecnej siedzibie.

pastor Andrzej Bajeński

Ale - jak zauważył pastor Andrzej Bajeński - łatwiej zbudować budynek niż wspólnotę kościelną. Dlatego trzeba pamiętać o wartościach, którym się służy. Dla jednego będzie to "Bóg - Honor - Ojczyzna", dla drugiego "Wolność - Równość - Braterstwo", a znowuż dla innego: "Sex - Drugs - Rock'n'Roll". Musimy zadać sobie pytanie czy służymy (czy każdy z nas służy) sprawom z najwyższej półki, czy może ze średniej albo wręcz zupełnie niskiej. Co czytamy w Piśmie Świętym? Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (Mt 22:37). Bo przecież wiemy, że: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3:16).

pastor Tadeusz Tołwiński

Z kolei pastor Tadeusz Tołwiński podkreślał jak ważna jest rola Kościoła, zaś dla kontrastu przytaczał alarmujące badania George'a Barna, z których wynika, że dla aż 3/4 Amerykanów nauczanie w kościele jest sprawą drugorzędną. A Kościół to najcenniejsza budowla Boga na ziemi, a jego przeznaczeniem jest ostateczny sukces i zwycięstwo. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach (Obj 7:9). Pamiętajmy jednak, by budować Kościół według planu Boga, a nie według naszych wyobrażeń i zamysłów.

pastor Kazimierz Barczuk

"Gdy nie dzieje się lepiej, staje się gorzej" - pastor Kazimierz Barczuk wezwał, by nie ustawać w działaniu, głosić chwałę Tego, który nas powołał. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości (1 P 2:9). Niezależnie w jakim jest się miejscu duchowego rozwoju, trzeba zawsze iść do przodu. Pamiętajmy, że wielka morska fala powstaje dlatego, że każda cząsteczka czyni malutki ruch do przodu.

Jako podsumowanie warto przytoczyć fragment jednego z wystąpień:
"Czym się możemy pochwalić? Niczym! Z czego możemy się cieszyć? Ze wszystkiego! Z Bożej łaski, z tego, że mimo prób nadal istniejemy. Bez Jego pomocy ani nie mielibyśmy szans, ani nasze działania nie miałyby sensu".

zdjęcie pamiątkowe

Gdyby Pan nie był z nami - Niechże powie Izrael - Gdyby Pan nie był z nami, Gdy ludzie powstali przeciwko nam, To byliby nas pożarli żywcem, Gdy płonęli gniewem przeciwko nam, To byłyby nas zalały wody, Potok zatopiłby nas, To przeszłyby nad nami Wody wezbrane. Błogosławiony Pan, Który nie wydał nas na łup zębom ich! Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, Który uczynił niebo i ziemię (Ps. 124).
                                   Copyright 2009 - 2017 by www.ewangeliczni.com         Wszystkie prawa zastrzeżone!